Menu Close

Apie mus

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Adresas V. Mačernio g. 29, Plungė LT-90132
Telefonas 8-448-72394
El. paštas  info@plungespspc.lt
Kodas: 191130798
Atsiskaitomoji sąskaita: LT 224010043000040042
Luminor bankas Plungės poskyris, kodas 40100

Centro darbo taryba:

 • Rūta Paulauskienė, pedagoginės pscihologinės tarnybos spec. pedagogė, pirmininkė
 • Rasa Maslauskienė biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė, narė
 • Lina Adomavičienė, biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė, narė

Centro veiklos sritys:

 • švietimo pagalba;
 • neformalusis suaugusiųjų švietimas;
 • buhalterinės apskaitos paslaugos Plungės rajono savivaldybės tarybos įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms.

Centro veiklos tikslai:

 • didinti švietimo veiksmingumą;
 •   sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų;
 • didinti specialiųjų poreikių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams;
 • užtikrinti kokybišką buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybės tarybos įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms.

Istorija trumpai:

 • 1945-aisiais, ką tik praūžus karui, Plungėje buvo įsteigta suaugusiųjų gimnazija. Jos pirmasis direktorius buvo NAPOLEONAS MIKŠYS. Gimnazijoje veikė 6 klasės. Čia mokėsi žmonės, negalėję siekti mokslo. Mokymosi sąlygos buvo ypač sunkios: patalpos menkai kūrenamos, nebuvo šviesos, trūko vadovėlių, rašymo priemonių. Tik didelis noras vertė žmones skubėti į klases. Pirmieji mokiniai buvo A. Pagojus, A. Miknius, O. Miknienė, J. Narmontas, A. Laurinavičiūtė, P. Strazdas. 1946 m. Plungėje įsikuria darbo jaunimo mokykla, vadovaujama V. BALTRŪNO. 
 • Nuo 1948 m. mokyklai vadovauja JONAS RAVICKAS. Kartu su mokiniais mokytojai kirto medžius klasėms apšildyti. Bėgo metai. Gausėjo mokinių būrys, gerėjo darbo sąlygos. 1952 m. mokykla buvo perkelta į Salantų gatvėje buvusios I vidurinės mokyklos patalpas – Žemuosius rūmus ir pavadinta Darbininkų jaunimo vidurine mokykla. Buvo leista naudotis vidurinės mokyklos baze. 1953 m. mokyklą lankė jau 75 žmonės.
 • Nuo 1953 m. iki 1974 metų mokyklai vadovauja J. BALTRUŠAITIS. 20 metų jis vadovavo šiai mokyklai, daug buvo pasikeitimų, pergalių ir džiaugsmų.
 • 1960 metų spalio mėnesį prie vidurinės mokyklos įsteigtas Klaipėdos neakivaizdinės vidurinės mokyklos Plungės konsultacinis punktas. Jam vadovavo Jonas Ravickas. Taip pradėjo žengti pirmuosius žingsnius neakivaizdinis skyrius, kuris 1970 metais galutinai pakeitė vakarinio mokymo formą. Šioje mokykloje Plungės neakivaizdinė vidurinė mokykla pradėjo žengti pirmuosius žingsnius.
 • ANGELĖ VALANČIENĖ vadovavo mokyklai 1974 – 1991 m. m. 1975 metų neakivaizdinė mokykla persikelia į buvusios pradinės mokyklos patalpas J. Janonio 6 .
 • JOVITA DONIELIENĖ mokyklai vadovavo 1991 – 2000 metais. To laikotarpio pagrindinis uždavinys buvo kurti naujas mokymo formas, atitinkančias besimokančiųjų poreikius. Mokykloje buvo įsteigti ir turtinami chemijos, fizikos kabinetai. 1999 metų vasario mėnesį mokykla persikelia į buvusios meno mokyklos patalpas – Birutės gatvė Nr.4.
 • 2000 m. rugsėjo 1 d. mokyklai pradėjo vadovauti ADOMAS KRIPAS. Nuo 2001 m. sausio 1 d. mokykla tampa finansiškai savarankiška. Mokykla iš rėmėjo Audriaus Klišonio gauna dovanų pirmą kompiuterį. 2002 m. rugsėjo 1-ąją mokykla pasitinka naujose patalpose, įsikuria buvusio darželio – mokyklos patalpose V.Mačernio g-vė Nr.29.
 • 2006 m. rugsėjo 1d. įkuriamas mokytojų kvalifikacijos kėlimo centras. Mokykla keičia pavadinimą į Plungės suaugusiųjų švietimo centrą.
 • 2008 m. rugsėjo 1 d. prijungiamas Jaunimo mokyklos skyrius.
 • 2010 m. centre akredituota vidurinio ugdymo programa ir suteiktas gimnazijos statusas
 • 2018 metais centras išleido paskutinę 70 abiturientų laidą, iš viso įteikti 4853 atestatai. Įvyksta reorganizacija. Plungės suaugusiųjų švietimo centras reorganizuotas – suaugusiųjų formalusis ugdymas perkeltas į Plungės „Saulės“ gimnaziją, prijungiama Plungės Pedagoginė psichologinė tarnyba, įsteigtas biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeistas pavadinimas į Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrą. Nuo 2019 m. sausio 1 d. centre dirba 5 kompiuterių priežiūros specialistai, kurie aptarnauja visas Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigas.
 • Nuo 2023 m. lapkričio 3 d. iki šiol Centrui vadovauja VIDA MYLIMIENĖ, paskirta Plungės rajono savivaldybės mero 2023-10-31 potvarkiu Nr. PP-107.
Skip to content