Menu Close

Baigėsi lietuvių kalbos mokymai ukrainiečiams

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Suaugusiųjų asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-608 „Dėl Suaugusiųjų asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo 1-patvirtinimo“ 8 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 26 sprendimu Nr. T1- pavedė Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centui organizuoti lietuvių kalbos mokymus suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – suaugę asmenys).


Centras gautas lėšas naudojo lietuvių kalbai mokyti pagal mokymosi programą A1 arba A2 mokėjimo lygį pagal Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų kalbos mokėjimo lygius ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2016 m. birželio 17 d. posėdyje aprobuotus lietuvių kalbos, kaip svetimosios, mokėjimo lygių turinio aprašus.


Centro direktorius 2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V1-67 patvirtino lietuvių kalbos mokymo(si) programas ukrainiečiams pagal  mokymosi programų A1 ir A2 lygius. Mokymus vedė mokytojos Lija Tolpegina ir Dana Kryževičienė bei joms talkino Plungės TAU senjorę, buvusi lietuvių kalbos mokytoja Janina Macenienė. Nemokami kursai organizuoti dviems grupėms. Birželio 28 d. buvo įteikti lietuvių kalbos mokėjimo lygio pažymėjimai klausytojams, kurie išklausė kursą ir pasiekė A1 kalbos mokėjimo lygį.

 

 

Skip to content