Menu Close

INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVĄ KOMPIUTERIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO DARBO VIETĄ

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras (adresas: V. Mačernio g. 29, LT-90132, Plungė, tel. 8 448 72394, 8-687-35027, el.p. direktorius@plungespspc.lt organizuoja atranką į šią laisvą darbo vietą:

Pareigybių pavadinimas – kompiuterių priežiūros specialistas. 

Pareigybės lygis – B.

Pareigybės paskirtis – Plungės rajono švietimo įstaigų kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių priežiūra.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis B.

Darbo krūvis – kompiuterių priežiūros specialistas – 1 etatas. Darbo užmokesčio koeficientas – 7.

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų;

puikiai žinoti kompiuterinio darbo ypatybes bei metodus. 

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kompiuterizavimo ir informacinių sistemų eksploatavimo srityje.

žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinės ir programinės įrangos problemas ir naujoves šalyje i užsienyje bei kūrybiškai jas taikyti rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kompiuterizavimo programas, išmanyti kompiuterizavimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

išmanyti įstaigos darbo specifiką, dokumentacijos rūšis ir jos srautus, ekonomikos, darbo organizavimo, valdymo pagrindus.

žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.

sugebėti logiškai mąstyti, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);

asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopiją;

reikiamą išsilavinimą patvirtinantį dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą;

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) iki 2021 m. liepos 15 d. bei 2021 m. rugpjūčio 2 – 9 dienomis imtinai.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.

Informacija teikiama tel. 8 448 72394

1 priedas

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Aš, _____________________________________________________

(vardas, pavardė) (pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(įrašyti savo ranka: patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi))

su Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V1 – 87 „Dėl Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo ir jos gyvendinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo“.

________________________________________________________________________________

(įrašyti savo ranka: Sutinku, kad mano asmens duomenis centras tvarkytų

šiose Taisyklėse nurodytais tikslais)

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Skip to content