Menu Close

INFORMACIJA APIE ATRANKĄ Į LAISVĄ PSICHOLOGO ASISTENTO DARBO VIETĄ

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras (adresas: V. Mačernio g. 29, LT-90132, Plungė, tel. 8 448 72394, 8-687-35027, el. p. direktorius@plungespspc.lt  organizuoja atranką į šią laisvą darbo vietą:

Pareigybių pavadinimas – psichologo asistento.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis A.

Darbo krūvis – psichologo asistento – 1 etatas. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 d. Nr. XIII-198 5 priedu nuostatomis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su psichologo bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba psichologijos magistro laipsnis; 

bendradarbiauja su psichologinių problemų turinčiais vaikais, jų tėvais (globėjais), mokytojais, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

dalyvauja formuojant teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

šviečia bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;

veda vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupes;

atlieka aktualius grupinius tyrimus atsižvelgdamas į iškilusius poreikius, derina juos su administracija;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

sutikimą naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);

asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopiją;

reikiamą išsilavinimą patvirtinantį dokumentų kopijas;

gyvenimo aprašymą;

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai pateikiami Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) iki 2021 m. liepos 15 d. bei 2021 m. rugpjūčio 2 – 9 dienomis imtinai.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.

Informacija teikiama tel. 8 448 72394

1 priedas

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Aš, _____________________________________________________

(vardas, pavardė) (pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(įrašyti savo ranka: patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi))

su Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V1 – 87 „Dėl Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo ir jos gyvendinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo“.

________________________________________________________________________________

(įrašyti savo ranka: Sutinku, kad mano asmens duomenis centras tvarkytų

šiose Taisyklėse nurodytais tikslais)

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Skip to content