Menu Close

Atmintinės

MOKYKLOMS

PLUNGĖS PASLAUGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS CENTRO
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ATMINTINĖ

Mokyklų vadovams, 2022-04-08
Vaiko gerovės komisijoms Plungė

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius, vadovaudamasis LR Švietimo įstatymu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimą ir teikimą, parengė pagalbos gavėjų dokumentacijos parengimo ir pateikimo skyriui atmintinę.
Mokyklų Vaiko gerovės komisijos pateikia šiuos reikalingus dokumentus (dokumentų formos bus patalpintos www. plungespspc.lt ) .
Kiekvienais mokslo metais mokyklos pateikia:

 1. Iki rugsėjo 10 dienos :
   1 lentelę
   2 lentelę
   3 lentelę (tie, kas turi lavinamąsias klases)
   4 lentelę
   6 lentelę
 2. Iki vasario 10 dienos :
   1 lentelę
   2 lentelę
   3 lentelę (tie, kas turi lavinamąsias klases)
   4 lentelę
   6 lentelę
 3. Iki gegužės 30 dienos:
   1 lentelę
   2 lentelę
   3 lentelę (tie, kas turi lavinamąsias klases)
   5 lentelę
   6 lentelę

Pildomų lentelių sąrašas:
1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas;
2 lentelė – Žinios apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
3 lentelė – Žinios apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius (lavinamosios klasės);
4 lentelė – Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, sąrašas;
5 lentelė – Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, kalbos ugdymo dinamika.
6 lentelė – Specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas

Pastaba. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašai (ir kopija), vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašai (ir kopija) (aprobuotus Vaiko gerovės komisijos) teikiami suderinti PPT skyriui ir tada teikiami tvirtinti ugdymo įstaigos vadovui.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DARŽELIAMS

Specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas
PLUNGĖS PASLAUGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS CENTRO
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ATMINTINĖ

Ikimokyklinių įstaigų vadovams, 2022-04-08
Vaiko gerovės komisijoms Plungė

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos pedagoginės psichologinės tarnybos skyrius, vadovaudamasis LR Švietimo įstatymu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimą ir teikimą, parengė pagalbos gavėjų dokumentacijos parengimo ir pateikimo skyriui atmintinę.
Ikimokyklinių įstaigų Vaiko gerovės komisijos pateikia šiuos dokumentus (dokumentų formos bus patalpintos www. plungespspc.lt ) .
Kiekvienais mokslo metais ikimokyklinės įstaigos pateikia:

 1. Iki rugsėjo 10 dienos :
   1 lentelę
   2 lentelę
   3 lentelę
 2. Iki vasario 10 dienos :
   1 lentelę
   2 lentelę
   3 lentelę
 3. Iki gegužės 30 dienos:
   4 lentelę
   5 lentelę
   6 lentelę

Pildomų lentelių sąrašas:
1 lentelė – Pagalbos gavėjų sąrašas
2 lentelė – Specialiosios pagalbos gavėjų sąrašas
3 lentelė – Vaikų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašas;
4 lentelė – Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, ugdymo dinamika;
5 lentelė – Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, sąrašas dėl logopedo pagalbos tęsimo;
6 lentelė- Kalbos aprašas dėl logopedo pagalbos tęsimo.

Pastaba. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašai (ir kopija), vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašai (ir kopija) (aprobuotus Vaiko gerovės) teikiami suderinti PPT skyriui ir tik tada teikiami tvirtinti ugdymo įstaigos vadovui.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOMS

ATMINTINĖ VAIKO GEROVĖS KOMISIJAI

,,ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI“

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.
2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.
3. Įvertinimą atlieka:
3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);
3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau – Tarnyba);
3.3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;
3.4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
3.5 Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras).
4. Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą skiria:
4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą);
4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).

ATMINTINĖ
ATMINTINĖ VAIKO GEROVĖS KOMISIJAI   ,,ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI“  
MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS   
1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.
2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.
3. Įvertinimą atlieka:
3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);
3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau – Tarnyba);
3.3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;
3.4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
3.5 Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras).
4. Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą skiria:
4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą);
4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).

          ATMINTINĖ    
Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai 
 
I. Pirminio Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami dokumentuose: 
1. Mokinio stebėjimo kortelė (1 priedas) 
2.  Anketa (2 priedas); 
3. Sutikimas (4 priedas); 
4.Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (5 priedas); 
5. Sutikimas (6 priedas); 
6.  Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas); 
7. Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas); 
8.Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės (kalbos įvertinimo kortelių formų pavyzdžiai);
9. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (MEDICININĖ KORTELĖ ARBA ANKETA)  (9 priedas ); 
10. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai, pasiekimų knygelė arba išrašas iš elektroninio dienyno);
11. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio įvertinimo.
 
II. Pakartotinio įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai: 
1.  Mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją; 
2.  Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas); 
3.  Prireikus pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas); 
4.Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės;
5. Programos, pagal kurias buvo ugdomas vaikas (pritaikytos Bendrosios arba individualizuotos programos);
6.Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai, pasiekimų knygelė arba išrašas iš elektroninio dienyno);
7. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo.
 
III. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje (grupėje), bendrojo ugdymo mokykloje (klasėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka (jei tai rekomenduota pirminio Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija nutaria patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį  arba ikimokyklinio  ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo  bendrosios programos ar bendrojo ugdymo bendrųjų programų pritaikymą. 
1. Ugdantis (-ys) pedagogas (-i) ir mokiniui Švietimo pagalbą teikiantys specialistai pildo Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje, ir kreipiasi į Komisiją.
2. Komisija, gavusi Pasiekimų aprašą (3 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka Įvertinimą (jei yra šių specialistų: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas), nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas) ir kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi pratęsimo arba nutraukimo. Komisijoje nesant psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, vaikų gydytojo neurologo ir (ar) neurologo, Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo ir pateikia Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių.
4. Tarnyba, remdamasi mokyklos pateiktais dokumentais (Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka,  Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Sutikimu (6 priedas), mokinio rašto darbais, piešiniais), tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia.
5. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo;
6. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Komisijos ir (ar) Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą raštu.
 
IV. Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka: 
1. Tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo.
2. Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl įvertinimo (7 priedas). Įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais).
3. Tarnyba prireikus tėvų (globėjų) sutikimu, skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygių skaičiuoklės  
M. Garnionio parengtos skaičiuoklės:   
Skaičiuoklė. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai ikimokyklinėms įstaigoms.
Skaičiuoklė. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai mokiniams.   
Mokymosi stiliaus nustatymo testas. (36 klausimai). 
 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento medžiaga
Krizių valdymo algoritmas
Krizių valdymas

Mokinio charakteristikos rašymo atmintinė

Skip to content