Menu Close

VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATAI

Skaityti daugiau

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dfe0dfb10fc211eaa1dda5669c1a32a1?jfwid=-1c2dteghgf

Skip to content